Thông báo pháp lý

Website này ("Website") được quản lý bởi Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam (sau đây gọi là “chúng tôi”) và người đại diện được ủy quyền của chúng tôi. Tất cả các quyền liên quan đến website này sẽ được trao cho chúng tôi và/ hoặc người có quyền hợp pháp khác. Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ website trên tiền đề của Thông báo pháp lý này. Trước khi sử dụng bất kỳ hoạt động nào trên website này, bạn nên đọc thông báo này một cách cẩn thận. Việc bạn sử dụng website, bao gồm nhưng không giới hạn việc truy cập, đăng nhập vào website này, tìm kiếm hay sử dụng các nội dung tài liệu trên website này, nên được hiểu rằng bạn đã đọc và hiểu rõ nội dung của thông báo pháp lý này, và rằng bạn đã đồng ý Thông Báo này hoàn toàn và vô điều kiện. Nếu bạn không chấp nhận các nội dung trong Thông báo này, bạn phải ngừng sử dụng website này ngay hoặc phải chịu tất cả trách nhiệm phát sinh sau đó nếu bạn tiếp tục sử dụng website.

1. Loại trừ các trách nhiệm pháp lý

Các thông tin được cung cấp bởi website là để tham khảo chứ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại mà không có bất kỳ sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi và/ hoặc người có quyền hợp pháp khác. Chúng tôi và những người đại diện của chúng tôi sẽ cố gắng để duy trì an ninh và chức năng của website. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, trong kết nối với các dịch vụ của website, bao gồm không có đảm bảo về khả năng bán, miễn lỗi hoặc khiếm khuyết, độ chính xác, độ tin cậy, hoặc cho một mục đích cụ thể,... Chúng tôi không cam kết hay đảm bảo sự kết nối có giá trị, chính xác hay độ tin cậy của các công nghệ và các thông tin liên quan đến các dịch vụ của website. Trong phạm vi quy định của luật pháp Việt Nam, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thiệt hại của người dùng hoặc người khác gây ra bởi việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin hoặc các thông tin trong các liên kết được cung cấp bởi website.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, đồ họa, hình ảnh, logo, tiêu đề trang web, nút biểu tượng, tên dịch vụ (gọi chung là "Nội dung"), là tài sản của chúng tôi và/ hoặc người có quyền hợp pháp khác và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ liên quan. Không ai được sử dụng, tái sản xuất, bán, sửa đổi hoặc khai thác bất kỳ nội dung trên website, toàn bộ hoặc một phần cho mục đích nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi và/ hoặc người có quyền hợp pháp khác.

3. Thông tin Sản phẩm

Thông tin sản phẩm có sẵn trên website là chỉ để bạn tham khảo và sẽ không được coi bất kỳ cam kết hoặc bảo hành nào liên quan đến các sản phẩm có liên quan và hiệu quả của nó.

4. Liên kết đến Website

Bất kỳ liên kết của một bên thứ ba nào để vào Website phải được chấp thuận trước của chúng tôi. Bất kể sự đồng ý của chúng tôi, liên kết đó sẽ không đại diện cho sự thừa nhận và giám sát các nội dung của các website khác có liên kết của chúng tôi. Website có thể chứa liên kết website của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam kết về tính hợp pháp, tính chính xác, độ tin cậy của các nội dung của các website khác, chúng tôi cũng không phải thực hiện hoặc không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các nội dung đó dưới mọi hình thức. Các điều khoản sử dụng, bảo vệ và thủ tục của Website, dữ liệu cá nhân không áp dụng cho các website khác để liên kết. Người sử dụng sử dụng các website khác sẽ tự chịu mọi rủi ro.

5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của người sử dụng Website. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn như tên, email, số điện thoại khi bạn truy cập vào website này và bạn có thể lựa chọn để cung cấp các dữ liệu đó hay không. Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn bí mật và an toàn theo quy định của pháp luật và quy định của Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân vi phạm bất kỳ luật pháp và các quy định, mặc dù đã nói ở trên, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, nơi tiết lộ đó là (1) cho một bên thứ ba khi có sự đồng ý của bạn; (2) cho một bên thứ ba hoặc một cơ quan hành chính hoặc tư pháp theo yêu cầu của pháp luật có liên quan; (3) được yêu cầu như là một kết quả vi phạm bất kỳ luật lệ và quy định của Việt Nam hoặc chính sách Website của chúng tôi; hoặc (4) không coi là phù hợp theo pháp luật hay chính sách Website của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự tiết lộ trong những trường hợp như vậy.

6. Duy trì Website

Chúng tôi có quyền để thực hiện cập nhật và tiến hành nâng cấp bất cứ lúc nào, các nội dung của website và công nghệ của mình mà không cần thông báo trước. Bạn đồng ý và chấp nhận rằng bạn có thể không thể truy cập vào website trong một khoảng thời gian mà chúng tôi đang nâng cấp và cập nhật. Tuy nhiên, không có gì trong điều khoản này áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nên lên chúng tôi về việc cập nhật website một cách kịp thời.

7. Giải thích

Chúng tôi có quyền sửa đổi và phân tách các nội dung trên website bao gồm cả thông báo pháp lý này.

8. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Việc truy cập của bạn, hoặc việc sử dụng website, các cấu trúc và ứng dụng các website bao gồm thông báo pháp lý này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Trừ khi có thoả thuận khác, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng website sẽ được nộp cho tòa án nhân dân địa phương nơi chúng tôi đang có văn phòng làm việc.