SAINT-GOBAIN THAM GIA HỘI THẢO NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN, THỬ NGHIỆM THEO QCVN 16:2023/BXD

2023-10-05

Ngày 22/09 vừa qua, Saint-Gobain đã góp mặt tại buổi hội thảo mang chủ đề "Những điểm mới trong hoạt động chứng nhận, thử nghiệm phục vụ công tác công bố hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD” được tổ chức bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3).